analiḥ अनलिः

Definition: अनलिः [अनिति-अच् अनः अलिर्यत्र ब. शकन्ध्वा] Name of a tree (बकवृक्ष) Sesbana Grandiflora (तत्पुष्पाणां मधुपूर्णतया तन्मधु- भिर्भ्रमराणां जीवनधारणात्तथात्वम् Tv.) (Mar. अगस्ता).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: