vyavasthiti व्यवस्थिति

Definition: व्यवस्थिति See व्यवस्थान.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: