vyaktaya व्यक्तय

Definition: Nom. P. yati-, to manifest