vyadhvan व्यध्वन्

Definition: m. "having various paths", Name of agni-