visvara विस्वर

Definition: m. dissonant, discordant ( visvaram am- ind.) etc.