virahajvara विरहज्वर

Definition: m. the anguish of separation