vikartana विकर्तन

Definition: mfn. cutting asunder, dividing