vaitathya वैतथ्य

Definition: n. (fr. vi-tatha-) falseness