uttathya उत्तथ्य

Definition: m. Name of a son of devaputra- (see utathya-.)