uttarasya उत्तरस्य

Definition: of King Uttara


Dictionary: Vedabase
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: