upayoktavya उपयोक्तव्य

Definition: mfn. to be enjoyed