upacchandanam उपच्छन्दनम्

Definition: उपच्छन्दनम् 1 Coaxing, persuading; उपच्छन्दनैरेव स्वं ते दापयितुम् प्रयतिष्यते Dk.65. -2 Inviting; उपमन्त्रणमुप- च्छन्दनम् Sk.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: