ulba उल्ब

Definition: उल्ब (ल्व) ण a. 1 Thick, clotted, copious, abundant (blood &c.); स्यन्नस्वेदकणोल्बणः Bk.5.83. ˚रुधिरम् Mv. 6.33. -2 Much, excessive, intense; प्रववर्ष च तत्रैव सहसा तोयमुल्बणम् Mb.3.9.18. केनचिन्मधुरमुल्बणरागम् Śi.1.54, 68,12.37; Ku.7.84. -3 Strong, powerful, great; आम्लादिभिरुल्बणैः Bhāg.3.31.7. रिपुरुल्बणभीमभोगभाजां भुजगानां जननीं जजाप विद्याम् Śi.2.41; ˚रसः U.5.26 the heroic sentiment; Dk.23,25; K.299,32. तेनैवा- त्युल्बणं तेषां कटकं घटिकात्रयम् (विहितम्) Parṇāl.5.71. -4 Manifest, clear; तस्यासीदुल्बणो मार्गः पादपैरिव दन्तिनः R.4.33. विनिशश्वसुरुल्बणं शयाना विकृताक्षिप्तभुजा जजृम्भिरे च Bu. Ch.5.59. -5 Gaudy, showy; मृगैर्मयूरैश्च समाकुलो- ल्बणम् Rām.2.15.41; अनुल्बणवेषेण K.66. -6 Dreadful; मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः Bhāg.3.12.17. -7 Sinful; भवत्यल्पफलं कर्म सेवितं नित्यमुल्बणम् । अबुद्धिपूर्वं धर्मज्ञ कृतमु- ग्रेण कर्मणा ॥ Mb.12.291.16. -णः A particular position of hands in dancing. -णम् ind. Much, heavily (as sighing). -Comp. -रसः Valour (वीररस); विकच विकरालो- ल्बणरसः U.5.26.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.047s Search Word: ulba Input Encoding: IAST: ulba


Donate