ucchid उच्छिद्

Definition: उच्छिद् 7 U. 1 (a) To cut off, extirpate, eradicate, destroy; नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया Mb.; किं वा रिपूंस्तव गुरुः स्वयमुच्छिनत्ति R.5.71,2.23; Pt.1.47,365. (b) To dispel, snap, chase away; उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्तिः Ś.6.3; (c) To snap (thread); आशातन्तुर्न कथयतात्य- न्तमुच्छेदनीयः Māl.9.26. -2 To interfere with, interrupt, stop; न्यायानुच्छिद्य Mb.; तैस्तैर्भावैरनुच्छिन्नाः S. D. -pass. 1 To be cut or snapped. -2 To be stopped or interrupted, cease; उच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वाः ग्रीष्मे कुसरितो यथा Pt.2.89. -3 To waste away, fail, be wanting or deficient; एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन Ms.3.11.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: