tvakatpitṛka त्वकत्पितृक

Definition: mfn. equals tv/at-pitṛ-