trailokyam त्रैलोक्यम्

Definition: त्रैलोक्यम् The three worlds taken collectively. -Comp. -चिन्तामणिः a patent medicine in Āyurveda. -प्रभवः Name of Rāma; प्रसूतिं चकमे तस्मिंस्त्रैलोक्यप्रभवो$पि यत् R.1.53. -बन्धुः the sun; यो वालिनः शौर्यनिधेरमित्रस्त्रैलौक्य- बन्धोस्तपनस्य सूनुः P.R.6.42. -विजया intoxicating potion prepared from hemp.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: