timira तिमिर

Definition: तिमिर n. [तिम्-किरच्] Dark; विन्यस्यन्तीं दृशौ तिमिरे पथि Gīt.5; बभूवुस्तिमिरा दिशः Mb. -रः, -रम् 1 Darkness; तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः Ś.6.3; Ku.4.II; Śi.4.57. -3 Blindness; तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चक्षुः Rāj. T.4.314. -3 Iron-rust. -Comp. -अरिः, -नुद्, m., -रिपुः the sun; तिमिरारिस्तमो हन्ति प्रातः स्ववधभीरवः Udb.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: