anīśa अनीश

Definition: अनीश a. Having no lord or superior, paramount, supreme, without a controller, uncontrolled; सर्वप्रभुरनी- शस्त्वम् R.1.2. -2 Not a master or lord, having no mastery or control over; not master of (with gen.); powerless; गात्राणामनीशो$स्मि संवृत्तः Ś.2; अनीशया शरीरस्य हृदयं स्ववशं मयि न्यस्तम् V.2.19; उर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम् । भजेरन् पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ Ms.9. 14. -3 Not one's own master, not independent (अस्व- तन्त्र); एको ह्यनीशः सर्वत्र. -शः Name of Viṣṇu (सर्वनियन्ता अन- न्यस्वामिको हि सः). -शा Helplessness (दीनभाव); समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो$नीशया शोचति मुह्यमानः Muṇḍ.3.2.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: