susthiravarman सुस्थिरवर्मन्

Definition: m. Name of a son of sthira-varman- (varia lectio sura-v-)