stimitaya स्तिमितय

Definition: Nom. P. yati-, to make motionless or still