sic सिच्

Definition: सिच् 6 U. (सिञ्चति-ते, सिषेच-सिषिचे, असिचत्-त, असिक्त, सेक्ष्यति-ते, सेक्तुम्, सिक्त; स् of सिच् is generally changed to ष् after a preposition ending in इ or उ) 1 To sprinkle, scatter in small drops; अम्भांसि रुक्मकुम्भेन सिञ्चन् मूर्ध्नि समाधिमान् Bk.19.23. -2 To water, moisten; soak, wet;विश्रान्तः सन् व्रज वननदीतीरजातानि सिञ्चन् Me.26; Ms.9.255. -3 To pour out, emit, discharge, shed; एताः करोत्पीडित- वारिधारा दर्पात् सखीभिर्वदनेषु सिक्ताः R.16.66. -4 To infuse, instil, pour in; जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम् Bh.2. 23. -5 To pour out for, offer to; अन्यथा तिलोदकं मे सिञ्चतम् Ś.3. -6 To impregnate. -7 To dip, soak, steep. -Caus. (सेचयति-ते) To cause to sprinkle. -Desid. (सिसिक्षति-ते) To wish to sprinkle.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: