saudhanvana सौधन्वन

Definition: m. "son of sudhanvan-", a ṛbhu-