saptahasta सप्तहस्त

Definition: mfn. having 7 hands