samidh समिध्

Definition: समिध् f. (समित् or समिद् in comp.) Wood, fuel; विलापदुःखसमिधो रुदिताश्रुहुताहुतिः Rām.2.24.6; 6; especially fuel or sacrificial sticks for the sacred fire; समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम् Ś.1; तत्राग्निमाधाय समित्समिद्धम् Ku.1.57;5. 33. -Comp. -आधानम् the placing on of fuel (as oblation); (कुर्यात्) समिदाधानमेव च Ms.2.176.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: