sambhagna सम्भग्न

Definition: m. Name of śiva- (according to to fr. sambhaj- equals samyak-sevita-).