samakriya समक्रिय

Definition: mfn. subject to the same medical treatment ( samakriyatva -tva- n.)