samadhigam समधिगम्

Definition: समधिगम् 1 P. 1 To approach. -2 To study, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति Ms.4.2. -3 To get, acquire; यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम् Ms.8.416. -4 To excel, surpass.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: