sajvara सज्वर

Definition: mfn. having fever, feverish