saṃbandhiśibda संबन्धिशिब्द

Definition: relative term; the term refers to words connected in such a way by their meaning that if one of them is uttered, the other has to be anticipated and understood; e. g. पितृ, भ्रातृ, मातृ, भार्या etc. cf. तद्यथा । संबन्धिशब्दाः । मातरि वर्तितव्यम् । पितरि शूश्रूषितव्यम् । न चोच्यते स्वस्यां मातरि स्वस्मिन्वा पितरि इति । cf. also M.Bh. on I 1.71; cf. also प्रधानमुपसर्जनं च संबन्धिशब्दावेतौ M. Bh. on P. I. 2.43 Vart. 5; I. 2.48 Vart, 4,


Dictionary: Abhyankar
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: