riktham रिक्थम्

Definition: रिक्थम् [रिच्-थक् Uṇ.2.7] 1 Inheritance, bequest, property left at death; (in law) unobstructed property; विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थमृणं समम् Y.1.117; Ms.9.14; ननु गर्भः पित्र्यं रिक्थमर्हति Ś.6. -2 Property in general, wealth, possessions; बालदायादिकं रिक्थं तावद् राजानुपालयेत् Ms.8.27. -3 Gold. -Comp. -आद, -ग्राह, -भागिन्, -हर a. receiving an inheritance, inheriting property. (-m.) an heir, a son; तं नारदः प्रियतमो रिक्थादाना- मनुव्रतः Bhāg.2.9.4. -जातम् the aggregate estate (of a deceased person). -विभागः partition of property. -हारिन् m. 1 an heir; किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः Bhāg.8.22.9. -2 a maternal uncle. -3 the seed of the fig-tree.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: