randhanam रन्धनम्

Definition: रन्धनम् रन्धिः f. [रध्-पाके ल्युट् नुमागमः] 1 Injuring, tormenting, destroying; यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या$भद्ररन्धन Bhāg.4.3.28. -2 Cooking; रन्धनाय स्थाली Sk.; स्थाल्यग्नि- तापात् पयसो$भितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धिः Bhāg.5.1.22.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: