pratudaḥ प्रतुदः

Definition: प्रतुदः 1 An epithet of a class of birds (such as hawks, parrots, crows &c.); Ms.5.13; हारितो धवलः पाण्डुश्चित्रपक्षो बृहच्छुकः । पारावतः खञ्जरीटः पिकाद्याः प्रतुदाः स्मृताः ॥ प्रतुद्य भक्षयन्त्येते तुण्डेन प्रतुदास्ततः -2 An instrument for pricking.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: