pratigrah प्रतिग्रह्

Definition: प्रतिग्रह् 9. U. 1 To hold, seize, take, support; वर्षधर- प्रतिगृहीतमेनम् M.4; Ms.2.48. -2 To take, accept, receive; ददाति प्रतिगृह्णाति Pt.2; अमोघाः प्रतिगृह्णन्तावर्ध्यानुपदमा- शिषः R.1.44;2.22. -3 To receive or accept as a present. -4 To receive inimically, oppose, encounter, resist; to attack, assault; प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्त्रैर्गजसाधनः R.4.4;12.47. -5 To take in marriage, marry; विधिवत् प्रतिगृह्यापि त्यजेत् कन्यां विगर्हिताम् Ms.9.72. -6 To obey, conform or listen to. -7 To resort to, betake oneself to. -8 To eclipse. -9 To assent to, admit. -1 To occupy, take possession of. -11 To deprive (one) of. -12 To welcome, receive; प्रत्यगृह्णाद्यथान्यायं विदुरश्च महामनाः Mb. 14.66.6. -13 To eat, drink. -Caus. 1 To cause to accept, give, present. -3 To allow to take or retain; मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन Ś.5.2.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: