pramathana प्रमथन

Definition: m. agitating, churning