Donate
 
 
             Pāṇini Research Tool
> >
feedback

Grammatical Sūtra: प्वादीनां ह्रस्वः pvādīnāṃ hrasvaḥ
Individual Word Components: pvādīnām hrasvaḥ
Sūtra with anuvṛtti words: pvādīnām hrasvaḥ aṅgasya (6.4.1), śiti (7.3.75)
Type of Rule: vidhi
Preceding adhikāra rule:7.3.10 (1uttarapadasya)

Description:

Source:Laghusiddhānta kaumudī (Ballantyne)

A short is substituted for ((pū)) &c, before a ((śit)) affix. Source: Aṣṭādhyāyī 2.0

A substitute short (hrasvá-ḥ: vowel 1.2.28) replaces [the áṅga 6.4.1 vowel of the class of verbal stems] beginning with pū- `purify' (IX 12) [before 1.1.66 affixes 3.1.1 with marker Ś as IT 75]. Source: From Aṣṭādhyāyī of Pāṇini In Roman Transliteration translated by Sumitra M. Katre, Copyright © 1987. Courtesy of the University of Texas Press.

Source:Srisa Chandra Vasu's Aṣṭādhyāyī of Pāṇini

Anuvṛtti: 7.3.75


Commentaries:

Kāśikāvṛttī1: pū ityevam ādīnāṃ hrasvo bhavati śiti parataḥ. pvādayaḥ kryādiṣu paṭhyante. ñ    See More

Kāśikāvṛttī2: pvādīnāṃ hrasvaḥ 7.3.80 pū ityevam ādīnāṃ hrasvo bhavati śiti parataḥ. pvādayaḥ   See More

Nyāsa2: pvādīnāṃ hvasvaḥ. , 7.3.80 "vlī gatau vṛditi yāvat? kecidicchanti" iti   See More

Laghusiddhāntakaumudī1: pūñ lūñ stṝñ kṝñ vṝñ dhūñ śṝ pṝ vṝ bhṝ mṝ dṝ jṝ jhṝ dhṝ nṝ kṝ ṝ gṝ jyā lī vl Sū #693   See More

Laghusiddhāntakaumudī2: pvādīnāṃ hrasvaḥ 693, 7.3.80 pūñ lūñ stṝñ kṝñ vṝñ dhūñ śṝ pṝ vṝ bhṝ mṝ djṝ jhṝ   See More

Bālamanoramā1: pvādīnāṃ hyasvaḥ. `ṣṭhivukalamucamā'mityaḥ śitītyanuvartata ityabhipretya Sū #385   See More

Bālamanoramā2: pvādīnāṃ hyasvaḥ 385, 7.3.80 pvādīnāṃ hyasvaḥ. "ṣṭhivukalamucamā"mitya   See More

Tattvabodhinī1: pvādīnāṃ hyasvaḥ. `ṣṭhivuklamucamā'mityataḥ śitītyanuvartata ityāha– śiti Sū #336   See More

Tattvabodhinī2: pvādīnāṃ hyasvaḥ 336, 7.3.80 pvādīnāṃ hyasvaḥ. "ṣṭhivuklamucamā"mityat   See More

1.Source: Arsha Vidya Gurukulam
2.Source: Sanskrit Documents


Examples2:


Research Papers and Publications


Discussion and Questions