nud नुद्

Definition: नुद् 6 U. (नुदति-ते, नुत्त or नुन्न, प्रणुदति) 1 To push, push or drive on, impel, propel; मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानु- कूलो यथा त्वाम् Me.9; U.5.1. -2 To prompt, incite, urge on; रथचरणसमाह्वस्तावदौत्सुक्यनुन्ना Śi.11.26; Ku.6.65. -3 To remove, drive away, cast away, dispel; अदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः Śi.1.27; केयूरबन्धोच्छ्वसितैर्नुनोद R.6.68; 8.4;16.85; Ki.3.33;5.28. -4 To throw, cast, send. -5 Ved. To raise, lift up. -Caus. 1 To remove, drive away. -2 To prompt, incite, push on or urge forward. -With उप to drive away, remove; Śi.4.61. -प्र˚ to dispel, drive off, remove; नयनप्रसरप्रणुन्नमिव वारिरुहम् Śi.9.71.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: