nivastavya निवस्तव्य

Definition: mfn. to be spent