niryat निर्यत्

Definition: निर्यत् 1 U. 1 To return, restore; न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम् Rām.4.1,9; निर्यातय हस्तन्यासम् V.5; Ms.11.164. -2 To requite, repay, retaliate; रामलक्ष्मणयो- र्वैरं स्वयं निर्यातयामि वै Rām. -3 To forgive, pardon. -Caus. To snatch away, give trouble; निर्यात्यमानानि च सात्त्विकानि (दृष्ट्वा) Mb.12.354.6.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: