nirjharin निर्झरिन्

Definition: निर्झरिन् m. A mountain.निर्झरिणी nirjhariṇī निर्झरी nirjharīनिर्झरिणी निर्झरी A river, mountain-torrent; स्खलन- मुखरभूरिस्रोतसो निर्झरिण्यः U.2.2; Mv.5.4; जटाकटाह- संभ्रमन्निलिम्पनिर्झरीविलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि Śivatāndavastotra.निर्णयः nirṇayḥ निर्णीत nirṇīta निर्णेतृ nirṇētṛनिर्णयः निर्णीत निर्णेतृ &e. See under निर्णी.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: