nimajjanam निमज्जनम्

Definition: निमज्जनम् Bathing, diving, plunging, sinking (lit. and fig.); दृङ् निमज्जनमुपैति सुधायाम् N.5.94; एवं संसारगहने उन्मज्जननिमज्जने Mb.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: