nikartanam निकर्तनम्

Definition: निकर्तनम् 1 Cutting down or off, tearing; निकर्तनमिवा- त्युग्रं लाङ्गूलस्य महाहरिः Mb.7.17.25. -2 Annihilation, wiping out completely; उत्सादनममित्राणां परसेनानिकर्तनम् Mb.3.167.55.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: