nedivas नेदिवस्

Definition: नेदिवस् a. Sounding, making noise; ततो$न्तरिक्षे निनदो महानभूद्दिवौकसामप्सरसां च नेदुषाम् Mb.9.57.68. (com. नेदुषां नादं कृतवतीनाम्).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: