nairantaryam नैरन्तर्यम्

Definition: नैरन्तर्यम् 1 Uninterruptedness, close succession, continuity; स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः Yoga S.14; नभो नैरन्तर्यप्रचलिततडित्पिञ्जरमिव Mv.1.43. -2 Closeness, contiguity (in space).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: