mudrayati मुद्रयति

Definition: मुद्रयति Den. P. 1 To seal; वादिनश्चिह्नितं साक्ष्यं कृत्वा राजादि मुद्रयेत् Śukra.4.68; अनया मुद्रया मुद्रयैनम् Mu.1. -2 To stamp, mark, impress. -3 To cover, close up (fig.); विवराणि मुद्रयन् द्रागूर्णायुरिव सज्जनो जयति Bv.1.9. -4 To print (as a book).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: