mlecchaḥ म्लेच्छः

Definition: म्लेच्छः [म्लेच्छ्-घञ्] 1 A barbarian, a non-Āryan (one not speaking the Sanskṛit language, or not conforming to Hindu or Āryan institutions), a foreigner in general; ग्राह्या म्लेच्छप्रसिद्धिस्तु विरोधादर्शने सति J. N. V.; म्लेच्छान् मूर्छयते; or म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम् Gīt.1. -2 An outcast, a very low man; (Baudhāyana thus defines the word:-- गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बहु भाषते । सर्वा- चारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥). -3 A sinner, wicked person. -4 Foreign or barbarous speech. -च्छम् 1 Copper. -2 Vermilion. -Comp. -आख्यम् copper. -आशः wheat. -आस्यम्, -मुखम् copper. -कन्दः garlic. -जातिः f. a savage or barbarian race, a mountaineer; पुलिन्दा नाहला निष्ट्याः शबरा वरुटा भटाः । माला भिल्लाः किराताश्च सर्वे$पि म्लेच्छजातयः ॥ Abh. Chin.934. -देशः, -मण्डलम् a country inhabited by non-Āryans or barbarians, a foreign or barbarous country; कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ Ms.2.23. -द्विष्टः bdellium. -भाषा a foreign language. -भोजनः wheat. (-नम्) barley. -वाच् a. speaking a barbarous or foreign language; म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः Ms.1.45.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.069s Search Word: mleccha��� Input Encoding: IAST: mlecchaḥ


Donate