mithoviniyoga मिथोविनियोग

Definition: m. employing mutually in any occupation