maunam मौनम्

Definition: मौनम् [मुनेर्भावः अण्] 1 Silence, taciturnity; विभूषणं मौनमपण्डितानाम् Bh.2.7; मौनं सर्वार्थसाधनम् 'open your lips'; मौनं समाचर 'hold your tongue'. -2 The unblooming state (अप्रफुल्लीभाव); गुञ्जति मञ्जु मिलिन्दे मा मालति मौनमुपयासीः Bv.1.19. -Comp. -मुद्रा the attitude of silence. -व्रतम् a vow of silence.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: