manth मन्थ्

Definition: मन्थ् मथ् 1, 9 P. (मन्थति, मथति, मथ्नाति, मथित; pass. मथ्यते) To churn, produce by churning; (oft. with two acc.) सुधां सागरं ममन्थुः or देवासुरैरमृतम्बुनिधिर्ममन्थे Ki.5. 3. -2 To agitate, shake, stir round or up, turn up and down; (fig. also); तस्मात् समुद्रादिव मथ्यमानात् R.16. 79. -3 (a) To crush, grind. (b) To grind down, oppress, afflict, trouble, distress sorely; मन्मथो मां मथ्नन् निजनाम सान्वयं करोति Dk.; जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम् Me.85 (v. l.). -4 To hurt, injure. -5 To destroy, kill, annihilate, crush down; मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात् Ve.1.15; अमन्थीच्च परानीकम् Bk.15.46; 14.36. -6 To tear off, dislocate. -7 To mix, mingle.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: