ajāgara अजागर

Definition: अजागर a. [न. ब.] Not wakeful, not requiring keeping up. _x001F_+-रः [जागरयतीति जागरः न जागरो यस्मात्] A plant, Verbesina Prostrata (भृङ्गराजवृक्ष) (सेवनेन निद्राराहित्यकारकः, यदपेक्षया अन्यस्मिन् जागरणकर्तृत्वं नास्ति.) (Mar. माका).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: