kva क्व

Definition: क्व ind. 1 Whither, where; क्व ते$न्योन्यं यत्नाः क्व च नु गहनाः कौतुकरसाः U.6.33; क्व-क्व when repeated in co-ordinate sentences imply 'great difference' or 'incougruity'; क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी क्व च ते विश्वसनीयमायुधम् M.3.2; क्व सूर्य- प्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः R.1.2; Ki.1.6; Ś.2.19. -2 Sometimes क्व is used in the sense of the loc. of किम्; क्व प्रदेशे i. e. कस्मिन्प्रदेशे. क्वचन Somewhere; क्वचन पतनयोग्यं देशमन्विष्यताधः N.; यत्र क्वचन वत्स्यामि Bhāg.1.17.36. न-क्व-च Nowhere, never; नानुभूतं क्व चानेन देहेनादृष्टमश्रुतम् Bhāg.4. 29.65. न क्वचन Nowhere; Mb.14. (a) With a following अपि it means (1) somewhere, anywhere; (2) sometimes. (b) With a following चित् it means (1) in some places; प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः Ś.1.14; Ṛs.1.2. R.1.41; (2) in some cases; क्वचिद् गोचरः क्वचिन्न गोचरो$र्थः. क्वचित्-क्वचित् (a) in one place-in another place, here-here; क्वचिद्वीणावाद्यं क्वचिदपि च हाहेति रुदितम् Bh.3.125,1.4. (b) now-now (referring to time); क्वचित् पथा संचरते सुराणां क्वचित् घनानां पततां क्वचिच्च R.13.19.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: